Oświadczenie o niedyskryminacji

Community Health Center, Inc. (CHC) uważa, że opieka zdrowotna jest prawem, a nie przywilejem, i zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka i poszanowania ludzkiej godności. W tym celu CHC przestrzega wszystkich obowiązujących federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących praw obywatelskich i nie dyskryminuje żadnej osoby, nie odmawia żadnej osobie usług lub korzyści i nie odmawia żadnej osobie udziału w jakimkolwiek programie lub działalności CHC ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wyznanie, religia, płeć, płeć, orientacja seksualna, tożsamość lub ekspresja płciowa, ciąża, stan cywilny, pochodzenie, status weterana, status w zakresie pomocy publicznej, zdolność do zapłaty, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, wiek lub jakiekolwiek inne kategorie chronione przez prawo federalne, stanowe lub lokalne. CHC nie wyklucza osób ani nie traktuje ich inaczej z powodu którejkolwiek z wymienionych powyżej zasad.

Dodatkowo CHC:

  • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym, aby skutecznie komunikować się z nami, takie jak:
    • Wykwalifikowani tłumacze języka migowego
    • Informacje pisemne w innych formatach (duży druk, dźwięk, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)
  • Zapewnia bezpłatne usługi językowe osobom, których podstawowym językiem nie jest angielski, takie jak:
    • Wykwalifikowani tłumacze ustni
    • Informacje napisane w innych językach

Jeśli potrzebujesz którejkolwiek z tych usług, skontaktuj się z Compliance Officer pod numerem 860-347-6971, wew. 3535.

Jeśli uważasz, że CHC nie świadczy tych usług lub nie jest dyskryminowany w inny sposób na którejkolwiek z przyczyn opisanych powyżej, możesz złożyć skargę do: naszego Compliance Officera pod numerem 860-347-6971 wew. 3535. Możesz złożyć skargę osobiście lub pocztą, faksem lub e-mailem. Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, nasz Specjalista ds. Zgodności jest do Twojej dyspozycji.

Możesz również złożyć skargę dotyczącą praw obywatelskich w Biurze Praw Obywatelskich Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Office for Civil Rights Complaint Portal, dostępnego pod adresem https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsflub mailowo lub telefonicznie pod adresem:

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych
Aleja Niepodległości 200, SW
Pokój 509F, budynek HHH
Waszyngton, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularze reklamacyjne dostępne są na http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

CHC zakazuje działań odwetowych wobec jakiejkolwiek osoby, która sprzeciwiła się dyskryminacji lub złożyła skargę na dyskryminację w dobrej wierze, w dobrej wierze pomagała w dochodzeniu w sprawie skargi dotyczącej dyskryminacji lub uczestniczyła w oskarżeniu o dyskryminację lub innym postępowaniu zgodnie z federalnym, stanowym lub lokalnym prawem antydyskryminacyjnym.

Usługi pomocy językowej

UWAGA: Usługi pomocy językowej są dla Państwa bezpłatne. Zadzwoń pod numer 1-860-347-6971.

Hiszpański (hiszpański):

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-860-347-6971.

Portugalski (portugalski):

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, gratis. Ligue paragraf 1-860-347-6971.

Polski (polski):

UWAGA: jeśli mówisz po polsku, możesz dalej robić. Zadzwoń pod numerem 1-860-347-6971.

繁體 中文  (Chiński):

:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-860-347-6971

Włoski (włoski):

UWAGA: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numer 1-860-347-6971.

Français (francuski):

UWAGA : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-860-347-6971.

Kreyòl Ayisyen (francuski kreolski):

ATANSYON: Si w blady Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-860-347-6971.

Русский (rosyjski):

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. воните 1-860-347-6971.

Tiếng Việt (wietnamski):

CHÚ Ý: Nuu bạn nói Tiếng Việt, Có các Duch vụ TRO ngôn Ngu mien Phi Danh cho zakazu. Gọi Số 1-860-347-6971.

العربية (arabski):

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. ال م 1-1-860-347-6971.

한국어  (Koreański):

: , . 1-1-860-347-6971번으로 .

Shqip (albański):

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefonon në 1-860-347-6971.

हिंदी (hindi):

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-860-347-6971 पर कॉल करें।

tagalski (tagalski – filipiński):

PAUNAWA: Jeśli mówisz o języku tagalskim, możesz korzystać z usług pomocy w języku bez zatoki. Wracaj do 1-860-347-6971

Ελληνικά (grecki):

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχρέχντα . Καλέστε 1-860-347-6971