PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Racjonalne uzasadnienie: Community Health Center, Inc. ze swoim multidyscyplinarnym zespołem opieki zdrowotnej obsługuje pacjentów za pośrednictwem swoich placówek w Connecticut. Zespół opieki zdrowotnej zapewnia wysokiej jakości i zindywidualizowaną opiekę zdrowotną, która jest łatwo dostępna i łatwo dostępna dla pacjentów.

Community Health Centre uważa, że opieka zdrowotna jest prawem, a nie przywilejem. Zobowiązuje się do zapewnienia praw człowieka i poszanowania godności ludzkiej. CHC zapewnia opiekę wielu różnym grupom pacjentów w okolicznych społecznościach. Opieka zdrowotna jest świadczona pacjentom w każdym wieku, rasy, potrzeb i niepełnosprawności, z uwzględnieniem ich języka i wartości kulturowych. Wielu pacjentów wymaga pomocy w zrozumieniu i realizacji swoich praw i obowiązków. CHC zajmuje się interpretacją praw i obowiązków pacjentów dla wszystkich pacjentów w języku lub formacie, który mogą zrozumieć. Zdecydowanie zachęca się pacjentów, aby wzmocnili się i korzystali ze swoich praw i obowiązków. Prawa i obowiązki pacjenta są publikowane, a ich kopia jest dostępna w PSA lub Access to Care w czasie pierwszej wizyty.

PRAWA PACJENTA

Środowiskowe Centrum Zdrowia

 • Będzie leczyć pacjenta bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, tożsamość płciową, ekspresję płciową, pochodzenie, stan cywilny, orientację seksualną oraz niepełnosprawność psychiczną lub fizyczną.
 • Traktuje pacjenta w sposób godny i pełen szacunku, wspierający jego godność.
 • Będzie szanować prawo i potrzebę skutecznej komunikacji pacjenta.
 • Szanuje kulturowe i osobiste wartości, przekonania i preferencje pacjenta.
 • Szanuje prawo pacjenta do prywatności.
 • Szanuje prawo pacjenta do leczenia bólu.
 • Umożliwi pacjentowi dostęp, zażądanie zmiany i uzyskanie informacji o ujawnieniu informacji o jego stanie zdrowia, zgodnie z prawem i regulacjami.
 • Przekaże informacje w sposób dostosowany do wieku, języka i zdolności rozumienia pacjenta.
 • Zaangażuje pacjenta w podejmowanie decyzji dotyczących jego opieki, leczenia lub usług.
 • Będzie szanować prawo pacjenta do odmowy opieki, leczenia lub usług zgodnie z prawem i przepisami.
 • Zaangażuje rodzinę pacjenta w decyzje dotyczące opieki, leczenia lub usług w zakresie dozwolonym przez decydenta pacjenta lub zastępcę, zgodnie z prawem i regulacjami.
 • Umożliwi pacjentowi towarzyszenie w wizytach dowolnej wybranej przez niego osobie, niezależnie od stosunków prawnych, w tym między innymi małżonkom, partnerom domowym i innym osobom o dowolnej tożsamości płciowej.
 • Będzie honorować prawo pacjenta do wyrażenia lub odmowy świadomej zgody.
 • Będzie szanować prawo pacjenta do otrzymywania informacji o osobie (osobach) odpowiedzialnej za jego opiekę, leczenie lub usługi.
 • Zajmie się decyzjami pacjenta dotyczącymi opieki, leczenia lub usług otrzymanych pod koniec życia.
 • Pomoże im w dostępie do usług ochronnych.
 • Będzie szanować prawo pacjenta i/lub jego rodzin do rozpatrzenia skarg.

OBOWIĄZKI PACJENTA

Bezpieczeństwo pacjentów jest zwiększone, gdy pacjenci są partnerami w procesie opieki zdrowotnej. Ponadto Środowiskowe Centrum Zdrowia ma prawo do rozsądnego i odpowiedzialnego zachowania ze strony pacjentów i ich rodzin.

Pacjenci są odpowiedzialni:

 • Dostarczyć, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, dokładnych informacji o obecnych dolegliwościach, przebytych chorobach, hospitalizacjach, lekach i innych sprawach związanych z ich zdrowiem.
 • Przekazanie informacji o swoich oczekiwaniach i zadowoleniu z organizacji.
 • Zadawać pytania, gdy nie rozumieją swojej opieki, leczenia lub usług lub czego się od nich oczekuje.
 • Śledzenie i wyrażanie troski o ich zdolność do przestrzegania planu opieki, leczenia lub usług.
 • Przyjąć swoją część odpowiedzialności za wyniki lub opiekę, leczenie lub usługi, jeśli nie przestrzegają planu opieki, leczenia lub usług
 • Przestrzegać zasad i procedur CHC.
 • Należy mieć na względzie personel i mienie CHC, a także innych pacjentów i ich własność.
 • Aby wypełnić wszelkie zobowiązania finansowe uzgodnione w CHC.
 • Traktować personel CHC z uprzejmością i szacunkiem.
 • Za zapewnienie, że prawnie upoważniona osoba dorosła towarzyszy niepełnoletniemu/niekompetentnemu pacjentowi podczas każdej wizyty lub że zostanie wydana odpowiednia pisemna zgoda zgodnie z pisemnymi zasadami CHC dotyczącymi zgody na leczenie nieletnich.
 • Aby porozmawiać z dostawcą lub skontaktować się z CHC, jeśli mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych praw i obowiązków pacjenta.