Powiadomienie o praktykach dotyczących prywatności


Para ver en español, haz clic aqui

NINIEJSZE OGŁOSZENIE OPISUJE, W JAKI SPOSÓB MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE I UJAWNIONE INFORMACJE ZDROWOTNE ORAZ W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘP DO TYCH INFORMACJI. PROSIMY O UWAŻNE PRZEJRZENIE.

Community Health Center, Inc. (CHCI) szanuje prywatność i poufność Twoich informacji zdrowotnych. Niniejsze Powiadomienie o praktykach dotyczących prywatności („Powiadomienie”) opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystywać i ujawniać informacje dotyczące Twojego zdrowia oraz w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do tych informacji. Niniejsze Powiadomienie dotyczy wykorzystania i ujawnień, jakie możemy dokonywać w odniesieniu do wszystkich informacji dotyczących zdrowia użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one przez nas stworzone, czy otrzymane.

I. Nasze obowiązki wobec Ciebie

Jesteśmy prawnie zobowiązani do:

 1. Utrzymuj prywatność swoich informacji zdrowotnych i powiadamiaj o naszych obowiązkach prawnych i praktykach dotyczących prywatności.
 2. Przestrzegaj warunków naszego aktualnego Powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk i wprowadzenia nowych przepisów w życie dla wszystkich przechowywanych przez nas informacji zdrowotnych. W przypadku wprowadzenia przez nas istotnych zmian, poprawione powiadomienia zostaną opublikowane w różnych biurach CHCI i będą dostępne na stronie internetowej CHCI. Kopie zmienionego zawiadomienia będą również dostępne w recepcji biura, w którym otrzymujesz opiekę, lub pocztą od specjalisty ds. prywatności Community Health Center, Inc., 575 Main Street, 2nd Floor, Middletown, Connecticut, 06457.

II. W jaki sposób Community Health Center, Inc. może wykorzystywać lub ujawniać Twoje informacje zdrowotne

A. W przypadku leczenia, płatności i działań związanych z opieką zdrowotną

 1. Na leczenie. CHCI może wykorzystywać i ujawniać informacje o Twoim stanie zdrowia, aby zapewnić Ci leczenie i usługi oraz koordynować Twoją dalszą opiekę. Twoje informacje zdrowotne mogą być wykorzystywane przez lekarzy, doradców, dentystów i pielęgniarki, a także przez techników laboratoryjnych, dietetyków, specjalistów lub inne osoby zajmujące się Twoją opieką, zarówno w CHCI, jak i poza nią. Na przykład farmaceuta będzie potrzebował pewnych informacji, aby zrealizować receptę zleconą przez lekarza. 
 2. Do zapłaty.  CHCI może wykorzystywać i ujawniać informacje o Twoim zdrowiu innym osobom w celu otrzymania płatności za leczenie i usługi, które otrzymujesz. Na przykład rachunek może zostać wysłany do Ciebie lub płatnika będącego osobą trzecią, takiego jak firma ubezpieczeniowa lub plan zdrowotny. Informacje na rachunku mogą zawierać informacje, które identyfikują Ciebie, Twoją diagnozę i leczenie lub materiały użyte w trakcie leczenia.
 3. Dla operacji opieki zdrowotnej.  CHCI może wykorzystywać i ujawniać informacje zdrowotne o Tobie do celów operacyjnych. Na przykład, Twoje informacje zdrowotne mogą zostać ujawnione członkom personelu medycznego, personelowi ds. ryzyka lub poprawy jakości oraz innym osobom:
 • Oceń wydajność naszego personelu;
 • Oceń jakość opieki i wyniki w twoim przypadku i podobnych przypadkach;
 • Dowiedz się, jak ulepszyć nasze obiekty i usługi; oraz
 • Określ, jak stale podnosić jakość i skuteczność świadczonej przez nas opieki zdrowotnej.

B. Inne zastosowania i ujawnienia, które możemy dokonywać bez Twojej pisemnej zgody

 1. Komunikaty opieki zdrowotnej.  CHCI może wykorzystywać Twoje dane, aby dzwonić, wysyłać e-maile (jeśli podałeś adres e-mail), pisać SMS-y (jeśli podałeś numer telefonu komórkowego), wysyłać listy lub kartki pocztowe lub wysyłać do portalu pacjenta w celu dostarczenia przypomnień o wizytach, przypomnienia o szczepieniu grypy lub inne wiadomości dotyczące Twojej opieki zdrowotnej. Możesz zażądać, aby CHCI nie korzystało z jednej lub więcej z tych metod w celu dostarczania przypomnień lub innych wiadomości dotyczących opieki zdrowotnej. 
 2. Wymagane przez prawo.  CHCI może wykorzystywać i ujawniać informacje o Tobie zgodnie z wymogami prawa. 
 3. Osoby zaangażowane w Twoją opiekę lub płatność za Twoją opiekę.  Możemy ujawnić informacje dotyczące Twojego zdrowia członkowi rodziny, bliskiemu przyjacielowi lub innej osobie, o której poinformowałeś nas, że możemy udostępniać informacje o Tobie. Ujawnienia te ograniczają się do informacji istotnych dla zaangażowania danej osoby w opiekę nad Tobą lub w zorganizowanie płatności za Twoją opiekę i zostaną przekazane wyłącznie tym osobom, o których nam poinformowałeś, że możemy się z Tobą komunikować.
 4. Działania w zakresie zdrowia publicznego.  Możemy ujawnić Twoje informacje zdrowotne w ramach działań związanych ze zdrowiem publicznym. Działania te mogą obejmować na przykład: 1) zapobieganie i kontrolowanie chorób, urazów lub niepełnosprawności; 2) zgłaszać problemy z lekami; oraz 3) zgłaszanie szczepień do rejestru CIRTS.
 5. Zgłaszanie ofiar znęcania się, zaniedbania lub przemocy domowej.  Jeśli uważamy, że padłeś ofiarą nadużycia lub zaniedbania, możemy ujawnić informacje o Twoim stanie zdrowia, aby powiadomić organ rządowy.
 6. Działania w zakresie nadzoru zdrowotnego.  Możemy ujawnić Twoje informacje zdrowotne agencji nadzoru zdrowotnego w celu wykonania czynności dozwolonych przez prawo. Agencja nadzoru zdrowotnego to agencja stanowa lub federalna, która nadzoruje system opieki zdrowotnej. Niektóre działania mogą obejmować na przykład audyty, dochodzenia, inspekcje i działania licencyjne.
 7. Postępowanie sądowe i administracyjne.  Możemy ujawnić informacje o Twoim stanie zdrowia w odpowiedzi na nakaz sądowy lub administracyjny. Możemy również ujawnić informacje w odpowiedzi na wezwanie do sądu, wniosek o ujawnienie lub inny zgodny z prawem proces.
 8. Egzekwowanie prawa.  Możemy ujawnić Twoje informacje zdrowotne w określonych celach organów ścigania, w tym na przykład w celu złożenia raportów wymaganych przez prawo lub w celu zgłoszenia nagłych wypadków lub podejrzanych zgonów; zastosować się do nakazu sądowego, nakazu lub innego procesu prawnego; zidentyfikować lub zlokalizować osobę podejrzaną lub zaginiętą; lub odpowiedzieć na niektóre prośby o informacje dotyczące przestępstw.
 9. Koronerzy, lekarze sądowi, zakłady pogrzebowe, organizacje zajmujące się pozyskiwaniem narządów.  Możemy udostępnić Twoje informacje zdrowotne koronerowi, lekarzowi sądowemu, przedsiębiorcy pogrzebowemu oraz, jeśli jesteś dawcą narządów, organizacji zaangażowanej w dawstwo narządów i tkanek.
 10. Aby uniknąć poważnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa.  Gdy jest to konieczne, aby zapobiec poważnemu zagrożeniu dla Twojego zdrowia lub bezpieczeństwa, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego lub innej osoby, możemy wykorzystać lub ujawnić Twoje informacje zdrowotne komuś, kto może pomóc złagodzić lub zapobiec grożącej szkodzie.
 11. Wojskowi i weterani.  Jeśli jesteś członkiem sił zbrojnych, możemy wykorzystywać i ujawniać informacje o Twoim stanie zdrowia zgodnie z wymaganiami wojskowych organów dowodzenia.
 12. Bezpieczeństwo narodowe i działania wywiadowcze; Usługi opiekuńcze dla Prezydenta i Innych.  Możemy ujawnić informacje dotyczące zdrowia upoważnionym urzędnikom federalnym prowadzącym działalność w zakresie bezpieczeństwa narodowego i wywiadu lub w razie potrzeby w celu zapewnienia ochrony Prezydentowi Stanów Zjednoczonych, niektórym innym osobom lub zagranicznym przywódcom stanów lub w celu przeprowadzenia określonych specjalnych dochodzeń.
 13. Więźniowie/Areszcie organów ścigania.  Jeśli jesteś osadzonym w zakładzie karnym lub przebywasz pod opieką funkcjonariusza organów ścigania, możemy ujawnić dane dotyczące Twojego zdrowia instytucji lub funkcjonariuszowi w określonych celach, w tym zdrowia i bezpieczeństwa Twojego oraz innych osób.
 14. Kompensacja pracowników.  Możemy wykorzystywać lub ujawniać informacje o Twoim zdrowiu w celu przestrzegania przepisów dotyczących odszkodowań pracowniczych lub podobnych programów.
 15. Pomoc w przypadku katastrof.  Możemy ujawnić informacje zdrowotne o Tobie organizacji pomagającej w akcji ratunkowej.  
 16. Alternatywy leczenia oraz świadczenia i usługi związane ze zdrowiem. Możemy wykorzystywać lub ujawniać informacje dotyczące Twojego zdrowia, aby poinformować Cię o alternatywnych metodach leczenia oraz korzyściach i usługach związanych ze zdrowiem, które mogą Cię zainteresować.
 17. Współpracownicy biznesowi.  Możemy ujawnić Twoje informacje zdrowotne naszym współpracownikom biznesowym na podstawie umowy o partnerstwie biznesowym.
 18. Badania.  CHCI może wykorzystywać informacje o Twoim zdrowiu do celów badawczych, gdy instytucjonalna komisja rewizyjna lub komisja ds. ochrony prywatności dokona przeglądu propozycji badań, ustanowi protokoły i zatwierdzi badania w celu zapewnienia prywatności informacji o Twoim zdrowiu.
 19. Wymiana informacji zdrowotnych.  CHCI wykorzystuje elektroniczną wymianę zdrowia, która umożliwia udostępnianie informacji klinicznych innym lekarzom, pielęgniarkom, szpitalom i placówkom opieki zdrowotnej. Program pomaga zapewnić najlepszą możliwą opiekę, umożliwiając dostawcom spoza CHCI dostęp do informacji klinicznych. Obejmuje to aktualną i przeszłą dokumentację medyczną, behawioralną i dentystyczną w CHCI. Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej i upoważniony personel uczestniczący w elektronicznej wymianie zdrowia będą mogli uzyskać bardziej efektywny i dokładny dostęp do informacji o stanie zdrowia. Jeśli nie chcesz być zapisanym do elektronicznej wymiany zdrowia, poproś o formularz rezygnacji.

C. W przypadku wszystkich innych zastosowań lub ujawniania informacji zdrowotnych wymagane jest Twoje pisemne upoważnienie

 1. Uzyskamy Twoje pisemne upoważnienie („Upoważnienie”) przed użyciem lub ujawnieniem innych niż opisane powyżej. Większość zastosowań i ujawnień notatek z psychoterapii (zgodnie z definicją w 45 CFR §164.501), użycia i ujawnienia chronionych informacji zdrowotnych, które są dokonywane w celach marketingowych lub ujawnienia, które stanowią sprzedaż chronionych informacji zdrowotnych, wymagają Twojej pisemnej zgody.
 2. Pisemne upoważnienie ma na celu poinformowanie Cię o konkretnym wykorzystaniu lub ujawnieniu (innym niż te opisane powyżej), które planujemy uczynić z Twoich informacji zdrowotnych. Zezwolenie opisuje konkretne informacje zdrowotne, które mają być wykorzystane lub ujawnione, oraz cel wykorzystania lub ujawnienia. W stosownych przypadkach pisemne upoważnienie będzie również zawierać imię i nazwisko osoby, której ujawniamy informacje. Upoważnienie będzie również zawierać datę wygaśnięcia lub zdarzenie.
 3. W każdej chwili możesz odwołać wcześniej udzielone upoważnienie na piśmie, ale musisz to zrobić na piśmie. W przypadku cofnięcia Upoważnienia nie będziemy już wykorzystywać ani ujawniać informacji o stanie zdrowia Użytkownika w celach określonych w Upoważnieniu, chyba że podjęliśmy już działania w oparciu o upoważnienie.

D. Twoje prawa dotyczące informacji zdrowotnych

 1. Prawo do żądania ograniczeń.  Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli sposób, w jaki wykorzystujemy lub ujawniamy Twoje informacje zdrowotne w celu leczenia, płatności lub działań związanych z opieką zdrowotną. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do wyrażenia zgody na ograniczenie, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności. Na przykład, musimy zgodzić się na Twoją prośbę o ograniczenie ujawniania informacji o Tobie do Twojego planu zdrowotnego do celów płatności lub operacji opieki zdrowotnej, które nie są wymagane przez prawo, jeśli informacje dotyczą wyłącznie przedmiotu opieki zdrowotnej lub usługi, za którą zapłaciłeś nam w pełne z kieszeni. Jeśli zgodzimy się na ograniczenie, będziemy je honorować, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
 2. Prawo do żądania poufnej komunikacji.  Masz prawo zażądać, abyśmy w określony sposób lub w określonym miejscu porozumiewali się z Tobą w sprawach dotyczących Twojego zdrowia. Na przykład możesz poprosić, abyśmy skontaktowali się z Tobą tylko pod określonym numerem telefonu. Dostosujemy się do Twojej uzasadnionej prośby.
 3. Prawo dostępu do osobistych informacji zdrowotnych.  Masz prawo do wglądu i, na pisemny wniosek, uzyskania kopii informacji o swoim stanie zdrowia.
 4. Prawo do żądania zmiany.  Masz prawo zażądać od nas zmiany Twoich informacji zdrowotnych. Twoja prośba musi być sporządzona na piśmie i musi zawierać powód(y) żądanej zmiany. W pewnych okolicznościach możemy odrzucić Twoją prośbę o zmianę. Jeśli odrzucimy Twoją prośbę o zmianę, wyślemy Ci pisemne zawiadomienie o odmowie, zawierające powody odmowy. Masz prawo złożyć pisemne oświadczenie, że nie zgadzasz się z odmową, które zostanie umieszczone w Twojej karcie zdrowia.
 5. Prawo do rozliczania ujawnień.  Masz prawo zażądać rozliczenia niektórych ujawnień informacji dotyczących Twojego zdrowia. Musisz złożyć wniosek na piśmie i podać okres, za jaki chcesz rozliczyć ujawnienie. Rachunkowość będzie zawierać datę ujawnienia; imię i nazwisko osoby lub podmiotu, który otrzymał informacje i adres, jeśli są znane; krótki opis ujawnionych informacji; oraz krótkie określenie celu ujawnienia. Pierwsze rozliczenie dostarczone w ciągu 12 miesięcy będzie bezpłatne; w przypadku dalszych żądań możemy obciążyć Cię naszymi kosztami zakończenia księgowości.
 6. Powiadomienie o naruszeniu informacji zdrowotnych.  Masz prawo do otrzymania pisemnego powiadomienia o każdym „naruszeniu” Twoich niezabezpieczonych chronionych informacji zdrowotnych, zgodnie z definicją tego terminu w 45 CFR §164.402.

E. Przepisy specjalne dotyczące ujawniania behawioralnej opieki zdrowotnej, leczenia nadużywania środków odurzających i informacji związanych z HIV

W przypadku ujawnień dotyczących niektórych informacji zdrowotnych, takich jak informacje związane z HIV lub zapisy dotyczące nadużywania substancji lub leczenia behawioralnego, obowiązują specjalne ograniczenia. Ogólnie rzecz biorąc, będziemy ujawniać takie informacje wyłącznie na podstawie upoważnienia, które wyraźnie zezwala na ujawnienie takich informacji lub w inny sposób dozwolony lub wymagany przez prawo.

F. Aby uzyskać informacje na temat niniejszego powiadomienia lub zgłosić zastrzeżenia dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności

 1. Jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone, możesz złożyć skargę na piśmie do nas lub do Biura Praw Obywatelskich w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych pod adresem 200 Independence Avenue, SW, Room 509 F, HHH Building, Waszyngton DC 20201. 
 2. Aby złożyć u nas reklamację, należy skontaktować się z:
  1. Specjalista ds. prywatności
   Środowiskowe Centrum Zdrowia, Inc.
   Główna ulica 575, 2znaleźć Piętro
   Middletown, Connecticut 06457
   Tel: 860-347-6971 (3705)
 3. Nie będziemy podejmować żadnych działań odwetowych wobec Ciebie za złożenie skargi przeciwko CHCI.

Wer. 3.6.19